Tisknout stránku
maedchen autobahn

Předpoklady pro dotaci

Programový a Realizační dokument

Výběr a realizace projektů probíhá na právním základě, který je definován v Programovém a Realizačním dokumentu:

Předpisy EU všeobecně

Programový dokument vychází z evropských předpisů. Tyto řeší například způsobilost výdajů (viz Nařízení (ES) č. 1828/2006), poskytutí dotace na principu zpětné úhrady apod.:

Předpisy EU o veřejné podpoře

Dotace je poskytována dle předpisů pro veřejnou podporu, pokud je relevantní:

Národní předpisy

Pro české kooperační partnery odpovídá za obsah národních dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj.

Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce dotace

Aktuální verze č. 8 PPŽ je platná od 01.04.2012.

Příručka pro příjemce

Aktuální verze č. 5 PPP je platná od 01.04.2012.

01.04.2012 Bankovní účet pro vyplácení prostředků z českého státního rozpočtu u ČNB

Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na povinnost příjemců (viz §3 zákona) – územně samosprávných celků (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí ) veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu. Pokud tak neučiní, nebude moci poskytovatel dotace z českého státního rozpočtu po 1.4.2013 zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu je nutno informovat pomocí formuláře Identifikace bankovního účtu příslušnou pobočku CRR ČR. Více informace najdete zde.


Zadávání veřejných zakázek

S realizací projektu je také spojené zadávání veřejných zakázek. Změny v obou přílohách byly provedeny v souvislosti s platností nového občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.), na základě Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Evropskou unií v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s platností Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU (aktualizace květen 2014) zpracovaných Národním orgánem pro koordinaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj.

Postup pro zadávání VZ od 1.6.2014 (příl.8a)

Metodický pokyn - doplňující výklad k postupům

Doplňující výklad k postupům zadávání VZ od 1.6.2014 (příl.8b) a přehled provedených změn

Příručka pro příjemce a znázornění provedených změn v textu

Přehled změn dokumentů k zadávání veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým kooperačním partnerům v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 ČR-Sasko 2007-2013 lépe se zorientovat v jakém období od počátku realizace programu platila jaká pravidla. První list souboru obsahuje přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou, druhý list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb a třetí list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací textu Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (kap. 4.2).

Způsobilost výdajů

K tématu způsobilosti výdajů doporučujeme Metodickou příručku způsobilých výdajů, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci při MMR.

Pro saské kooperační partnery je nutné zohlednit pravidla §§ 23 a 44 rozpočtového řádu Svobodného státu Sasko (Saský ropočtový řád - SäHO, SächsGVBI, str. 154) a správních předpisů Saského státního ministerstva financí v platném znění, které se k němu vztahují s odchylujícími ustanoveními Realizačního dokumentu.